Ít điểm sáng trong “bức tranh” toàn cảnh

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn