Nhiều khách Trung Quốc nghênh ngang trên đất Việt Nam

.
Nguồn: giaoduc.net.vn