Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng trọn gói và thực hiện dự án

.
(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng trọn gói và thực hiện dự án.

-->

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng trọn gói và thực hiện dự án.


Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 225/CV-ĐHSPTDTT ngày 22/10/2018 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, căn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói điều chỉnh giá khi không thực hiện khối lượng theo thiết kế kèm theo hợp đồng. Do đó, trường hợp các bên thống nhất không thực hiện công việc trát trần theo thiết kế đã thỏa thuận trong hợp đồng thì nhà thầu không được thanh toán chi phí để thực hiện các công việc này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh. Do đó, trường hợp điều chỉnh bổ sung thiết kế, chủ đầu tư có thể sử dụng phần chi phí điều chỉnh giảm (trong phạm vi dự toán đã được phê duyệt) để thực hiện các khối lượng công việc trong thiết kế điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của dự án.

Ánh Dương

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn