CPTPP: Chủ động đổi mới để thích ứng

CPTPP: Chủ động đổi mới để thích ứng

Tham gia CPTPP sẽ tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu ra thị trường các nước phát triển và các nước trong khu vực.